Witaj w Clineo! Czego dziś potrzebujesz?
Infolinia: 505 806 892 Wysyłka już w 24h Koszt dostawy już od 8,60zł
Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniami epidemicznymi oraz dużą ilością zamówień, które spływają do naszego sklepu w ostatnim okresie czas przygotowania towaru do wysyłki może wydłużyć się do 3 dni roboczych. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Zespół Clineo.pl

Regulamin konkursu walentynkowego

Regulamin konkursu walentynkowego

REGULAMIN:

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Clineo.pl w serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/Clineopl/

 1. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej

"Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego.

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia

19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom

zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Traffic Trends Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu przy

ulicy Piątkowskiej 163, kod pocztowy 60-650, NIP: 7773174094; zwana dalej

"Organizatorem".

 1. Konkurs trwać będzie 5 dni od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu

profilu Clineo.pl w serwisie Facebook (tj. od dnia 08.02.2021 r. od godziny 10:00 do dnia

12.02.2021 r. do godziny 23.59 włącznie).

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,

zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami

serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w

Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku

z realizacją Konkursu.

 1. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  §2. [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność

zgłoszenia.

 1. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa

poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook,

zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony

zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi

zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook.

 

§ 3. [ZASADY KONKURSU]

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wstawienie zgłoszenia konkursowego w formie

komentarza pod grafiką konkursową na osi czasu profilu marki Clineo.pl w serwisie

Facebook: https://www.facebook.com/Clineopl/

 1. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza pod postem

konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Zgłoszenia w

formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu Clineo.pl w serwisie Facebook

nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie

potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje

pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w

konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych

praw autorskich Zgłoszenia konkursowego.

 1. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie

potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 1. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani

naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób

trzecich.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
 2. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie

Facebook,

 1. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w

którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby.

 1. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników

powoduje utratę prawa do nagród.

§ 4. [NAGRODY]

 1. Nagrodą w konkursie jest:

3 x zestaw słodkości

 1. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.
 2. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród, jeśli zgłoszone prace będą, w

subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i

jakościowym, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami.

§ 5. [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 17.02.2021 r. o godzinie 12.00.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu w odpowiedzi na jego

komentarz do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu Clineo.pl w serwisie

Facebook: https://www.facebook.com/Clineopl/. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować

się z profilem Clineo.pl na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę.

 1. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem

Clineo.pl na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 24.02.2021 r. do

godziny 12:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega

sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród

pozostałych Zgłoszeń konkursowych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez

Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych

osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze

Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród.

 

§ 6. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z

późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 1. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest

przeprowadzenie i organizacja Konkursu.

 1. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców

Konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania

ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu, jak również na stronie

internetowej oraz w komunikacji na profilu Clineo.pl w serwisie Facebook wraz z danymi

Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne

wynagrodzenie z tego tytułu.

 

§ 7. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn

leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

 1. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego

zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich

lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych,

a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego

spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą

elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w

Konkursie,

 1. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook,
 2. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni

wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści

umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook,

 1. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw

Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook.

§ 8. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie:

https://www.clineo.pl/

 1. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny.

Blog

Zobacz wszystkie
Kontakt